March 22nd, 2015

Олег Панфилов: Тайные болезни вождя

Мир, устремивший взор в сторону России, пытается осознать многое из происходящего на территории, названной когда-то той самой, которую «умом не понять». С пониманием внутренней и внешней политики особых проблем нет – в России сохранились традиции авторитаризма и создания образа внешнего врага. Нет проблем и в невозможности демократии в этой стране – нежелание населения проводить честные выборы или отстаивать свободу слова. Оказалось, что и вождизм сохранился примерно в том же обличии, что и за все почти сто лет. А если есть авторитаризм, то ни о личной жизни, ни о болезнях вождя узнать что-либо практически не возможно.
Олег Панфилов: Тайные болезни вождя

Олег Панфілов: Таємні хвороби вождя

Світ, спрямувавши погляд у бік Росії, намагається усвідомити багато чого з того, що відбувається на території, названій колись такою, яку «розумом не осягнути». З розумінням внутрішньої і зовнішньої політики особливих проблем немає – в Росії збереглися традиції авторитаризму і створення образу зовнішнього ворога. Немає проблем і в неможливості демократії в цій країні – небажання населення проводити чесні вибори чи відстоювати свободу слова. Виявилося, що і вождізм зберігся приблизно в тому ж вигляді, що й майже за сто останніх років. А якщо є авторитаризм, то ні про особисте життя, ні про хвороби вождя дізнатися що-небудь практично не можливо.
Олег Панфілов: Таємні хвороби вождя